WEPE is de ethische werkgroep van het Netwerk Verpleegkunde

WERKGROEP PRAKTISCHE ETHIEK

Omdat zorgen altijd waardengedragen handelen is.

Wat is WEPE?

WEPE  is een pluralistisch platform voor ethiek op de werkvloer waar elke levensbeschouwing haar plaats krijgt.

Zij stelt zich twee belangrijke doelstellingen:

  1. Het verenigen van zo veel mogelijk initiatieven  in Vlaanderen die zich inzetten op het vlak van de zorgethiek en dit in alle sectoren gaande van ziekenhuizen tot woon – en zorgcentra en thuiszorg.
  2. Het brengen van de ethische reflectie naar de werkvloer door het voorstellen van laagdrempelige methodieken en het sensibiliseren van zorgverstrekkers.

WEPE  is er zich van bewust dat de nood aan ethische reflectie heel groot is omdat de uitdagingen voor de gezondheidszorg ook heel groot zijn. Zij tracht zoveel mogelijk zorgverstrekkers achter deze visie te scharen.

WEPE is een werkgroep van het NETWERK VERPLEEGKUNDE VZW, beroepsorganisatie voor verpleegkundigen, maar wij staan ook open voor andere disciplines.

Wij hebben een aantal filmpjes gemaakt om onze visie te verwoorden.

1. Zorg is een kernactiviteit in elke samenleving
2. Zorg is een praktijk
3. Zorgen is evenwicht zoeken tussen kwetsbaarheid en weerbaarheid
4. WEPE ijvert voor meer aandacht voor ethiek in de zorg

Activiteiten

Om deze visie waar te maken, organiseert WEPE diverse activiteiten. Zie ook onze activiteitenpagina.

Casusbesprekingen

Mensen die met hoofd en hart dagelijks in de praktijk staan, worden regelmatig geconfronteerd met de prangende vraag: “Wat moet ik hier en nu doen om goed te handelen?” Soms staan ze zelfs voor morele dilemma’s: situaties waarin alle mogelijke uitwegen schade veroorzaken. Het is niet uitzonderlijk dat dit leidt tot morele stress. WEPE organiseert regelmatig casusbesprekingen, waarbij we aan zorgmedewerkers ruimte bieden om dergelijke situaties in groep te bespreken. Dit doen we uiteraard niet lukraak, maar we hanteren daarbij verschillende methodieken waarvan bewezen is dat ze wel degelijk effectief bijdragen aan een gestructureerde reflectie binnen een zorgpraktijk. 1 Deze methodieken werden onder meer beschreven in De Bree Meno & Eite Veeninf, Handleiding moreel beraad. Praktische gids voor zorgprofessionals,Assen, Van Gorcum, 2016 (2de dr.), 142 p. & Van Dartel Hans en Molenwijk Bert (red.), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad, Amsterdam, Boom, 2014, 351 p.

Wij gebruiken af en toe voetnoten in deze site. Als u met de cursor op de voetnoot klikt, krijgt u extra informatie

Opleidingen en webinars

We organiseren regelmatig regelmatig webinars over goede zorg. Dit jaar kaderen deze in ons jaarthema: SCHAARSTE IN DE ZORG.

Intervisies met je team

Regelmatig worden zorgteams geconfronteerd met vragen en knelpunten waar ze als team geen antwoord op vinden. WEPE kan in dat geval ondersteuning bieden. We hebben verschillende professionals in ons midden die opgeleid zijn in gespecialiseerde methodieken voor overleg in de zorg. Als u daar nood aan hebt, kan u steeds contact met ons opnemen op ons mailadres: info@wepe.be.

Ethisch platform

WEPE wil een ethisch platform zijn, waarin ruimte wordt gecreëerd voor theorievorming over een ethische zorghouding. Dat doen we op verschillende manieren. Via onze website willen we bijdragen over het nadenken over goede zorg. Via onze casusbesprekingen denken we aan de hand van gevalideerde methodieken na over concrete situaties in de zorg. Vanuit deze casussen publiceren we regelmatig ook artikels over ethiek van de zorg in Netwerk Verpleegkunde, het tijdschrift van het NETWERK VERPLEEGKUNDE.

Postgraduaat procesbegeleider ethiek in zorginstellingen.

Vanaf oktober 2022 start aan de Erasmus Hogeschool Brussel het postgraduaat procesbegeleider ethiek in zorginstellingen. Deze opleiding wordt door WEPE begeleid

Noten
  • 1
    Deze methodieken werden onder meer beschreven in De Bree Meno & Eite Veeninf, Handleiding moreel beraad. Praktische gids voor zorgprofessionals,Assen, Van Gorcum, 2016 (2de dr.), 142 p. & Van Dartel Hans en Molenwijk Bert (red.), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad, Amsterdam, Boom, 2014, 351 p.