Tronto

Naam

Fasen van de zorg

Ontwikkeld door
Wat?

Joan Tronto stelt dat zorg vier fasen kent, die telkens gekoppeld zijn aan een eigenschap van goede zorg. Het is mogelijk om een casus op een bondige manier te bespreken aan de hand van deze 4 fasen en eigenschappen. Later voegde ze er nog een vijfde fase aan toe, die we eventueel ook in de analyse kunnen betrekken.

Hoe?

Zorgen kent volgens Joan Tronto vier fasen.

 1. Zich zorgen maken om (caring about): vaststellen dat zich een bepaalde nood voordoet. Dit vergt aandachtigheid (attentiveness).
 2. Zorg op zich nemen (taking care of): een zekere verantwoordelijkheid op zich nemen voor de vastgestelde nood. Dit houdt in dat men vaststelt dat er actie mogelijk is. Maar dit kan zich bv. beperken tot het oprichten van een organisatie of fondsenwerving. Dit vergt verantwoordelijkheid (responsibility)
 3. Zorg verlenen (care giving): concrete daden van hulpverlening stellen. Meestal impliceert dit rechtstreeks contact tussen zorgverlener en zorgvrager. Dit vergt deskundigheid (competence).
 4. Zorg ontvangen (care receiving): het is essentieel dat ook het perspectief van de zorgontvanger bij de zorg betrokken wordt. Dit vergt ontvankelijkheid (responsiveness).
 5. Zorgen met (caring with). Dit is de eindfase: ze vereist dat zorgnoden en de manieren waarop ze worden vervuld, consistent moeten zijn met democratische bekommernissen over rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid voor iedereen.
Fasen

We overlopen de casus aan de hand van de 4 fasen van de zorg. Telkens bevragen we de gebeurtenissen rond de casus vanuit de omschrijving van de fase en de kwaliteiten die ze vergt.

 1. Hebben we de nood op een correcte manier vastgesteld? Zijn we voldoende aandachtig geweest voor de nood van de zorgvrager? Hoe kan het beter?
 2. Is de zorg op de juiste manier opgenomen? Sluit de manier waarop we de zorg opgenomen hebben op de juiste manier aan bij de vastgestelde zorg in fase 1? Hebben we op de juiste manier onze verantwoordelijkheid opgenomen? Hoe kan het beter?
 3. Hebben we de zorg op de juiste manier uitgevoerd? Zijn we voldoende deskundig om dit te doen? Hoe kunnen we dit verbeteren?
 4. Heeft de zorgvrager kansen gehad om ons te laten weten hoe de zorg bij die is overgekomen? Hebben we daarmee rekening gehouden? Hoe kunnen we dit verbeteren?
 5. Beantwoordt de manier waarop we de zorg verleend hebben aan de eisen van rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid? Krijgen al onze zorgvragers dezelfde kansen? Wijken we daarvan af om redenen die het gevolg zijn van objectief grotere noden of doen we dit teveel op een willekeurige manier? Zet onze samenleving in het algemeen en de organisatie waarin we werken in het bijzonder, voldoende middelen in om de noden van onze zorgvragers te lenigen? Hoe kan het beter?
Bronvermelding

Tronto Joan, Moral Boundaries. A political argument for an ethic of care, New York, Routledge, 1993, (reprint 2009), xii + 226 p. 1 Een samenvatting van beide boeken is te vinden op de site zorgethiek.be

Tronto Joan, Caring democracy. Markets, equality, and justice, New York and London, New York university, press, 2013, 227 p.

Documenten

Geen documenten toegevoegd

Noten
 • 1
  Een samenvatting van beide boeken is te vinden op de site zorgethiek.be